Algemene voorwaarden lidmaatschap

Scouting St. Christoffel

De Registratie

Scouting online (SOL)

Door de steeds verdergaande automatisering is het landelijk bureau van Scouting Nederland met een
registratieprogramma gekomen dat geldt voor alle leden van Scouting Nederland, dit programma is
genoemd SOL.

SOL maakt het mogelijk alle leden te registreren en deze gegevens gaan naar het
landelijk bureau in Leusden, hierdoor krijgen alle leden het Scouting Magazine thuis bezorgd.
De registratie is nodig, omdat door de overheid steeds meer eisen wordt gesteld aan het verstrekken
van subsidies. Met adressenlijsten kan het aantal leden worden aangetoond wat noodzakelijk is voor
de subsidie. Wij betalen voor elk lid een jaarlijkse bijdrage aan Scouting Nederland.

Scouting Magazine
Sinds medio 1997 volgt ook een lidmaatschapskaart voor alle leden van Scouting Nederland. Door
sponsors van de vereniging wordt geadverteerd in het Scouting Magazine met aanbiedingen voor de
leden. Dit magazine wordt rechtstreeks aan u toe gezonden. Wilt u dit magazine niet, dan kunt u dit
kenbaar maken door te mailen naar: penningmeester@stchristoffel.nl

De Contributie

Contributie
Ieder lid betaalt contributie vanaf het moment dat hij/zij lid wordt. Over de eerste maand hoeft echter
geen contributie betaald te worden, omdat iedereen eerst 1 maand gratis proef mag draaien. Daarna
wordt de contributie steeds minimaal per kwartaal door uzelf overgemaakt. We hanteren 4 kwartalen
per jaar, welke ingaan op 1 januari, 1 april, 1 juli en op 1 oktober. Indien u dus in een lopend kwartaal
uw kind als lid inschrijft, betaalt u de eerste keer de maanden tot aan het eerst volgende kwartaal en
vanaf dan per kwartaal.

De contributie wordt altijd van te voren betaald. Hierdoor kunnen we de speltakken altijd hun deel van
de contributie ter beschikking stellen, zodat de geplande activiteiten geen gevaar lopen. De contributie
bedraagt € 11,00 per maand (Bevers € 10 per maand). Per kwartaal betaalt u dus € 33,00 (Bevers
€ 30,00) Bij het opzeggen van het lidmaatschap wordt de te veel betaalde contributie altijd aan u
teruggeboekt.

Hoe wordt de contributie betaald?

De contributie moet altijd door u (automatisch) gestort worden op de contributierekening. Helaas zijn
contante betalingen niet mogelijk, dit i.v.m. de controle op onze financiën door derden.

U stort de contributie op de onderstaande rekening bank waarbij u de volgende gegevens vermeld:
NL44ABNA0595331254 BIC:ABNANL2A t.n.v. Ballast
O.v.v.: roepnaam, achternaam en geboortedatum.

Betalingsachterstand

Indien u een betalingsachterstand heeft, zult schriftelijk of per mail hiervan in kennis worden gesteld
met het verzoek om dit te verhelpen. Indien dit na herhaaldelijk verzoek niet wordt gecorrigeerd,
houden we ons het recht voor om het lidmaatschap te beëindigen. Indien u meldt dat er problemen
zijn, is er altijd een mogelijkheid voor een regeling (gespreide betaling).

Contributieverhogingen

Ook ontkomen wij helaas niet aan het gegeven van contributieverhogingen. Bijvoorbeeld de jaarlijkse
bijdrage per lid welke wij moeten afdragen aan Scouting Nederland wordt verhoogd,
onderhoudskosten en vaste lasten stijgen ook voor ons. Daarom hebben wij er voor gekozen om in
principe één maal per 2 jaar een contributieverhoging te laten plaatsvinden.
Hierover wordt u ruim van te voren ingelicht. Voor vragen kunt u terecht bij onze penningmeester.

Gemeentelijke bijdrage lage inkomens
Mensen met een minimuminkomen kunnen een beroep doen op het "Sport en Cultuurfonds" van de
gemeente Hengelo (Ov). Informatie kan verkregen worden bij de dienst Welzijn en Sport van de
gemeente Hengelo. Zie hun website op www.hengelo.nl/smartsite.dws?id=10594.
Of bel tijdens het telefonisch spreekuur van 9.00 tot 10.30 uur. Op het telefoonnummer: 074 – 245 99
55.

Mocht u nog vragen hebben of opmerkingen kunt u altijd mailen naar: penningmeester@stchristoffel.nl
Ik, of diens wettelijk vertegenwoordiger, is op de hoogte gebracht van de
rechten en plichten die hij/zij volgens het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland heeft
ten aanzien van het lidmaatschap.

Let op inschrijven en opzeggen dient ten alle tijden digitaal te gebeuren via het door middel van het inschrijf of opzegformulier.  Wijzingen in de gegevens kunnen per mail worden gestuurd naar penningmeester@stchristoffel.nl