Gegevens van het nieuwe lid

  Contactgegevens ouders/verzorgers

  Ouder/verzorger 1  Ouder/verzorger 2  Toestemming gebruik foto/video materiaal ter promotie  Tot slot

  De contributie dient per kwartaal vooraf te worden overgemaakt op rekeningnummer: NL 43 RABO 0367 8416 14 ten name van Scouting St. Christoffel. U dient hierbij de voornaam, achternaam en geboortedatum van het lid te vermelden. Tip: maak een periodieke betaling aan bij uw bank

  de contributie bedraagt per kwartaal: €33,-

  De geldende opzegtermijn is 1 maand. Te veel betaalde contributie zal worden teruggeboekt. Opzegging dient ten alle tijden schriftelijk te geschieden, via bijvoorbeeld het uitschrijfformulier op de website.

  U behoudt het recht om toestemming voor het gebruik van foto/video materiaal te wijzigen. Dit dient u kenbaar te maken bij de desbetreffende speltakleiding.

  De door u verstrekte gegevens worden met de grootste zorgvuldigheid bewaard. Gegevens met betrekking tot het lidmaatschap worden geregistreerd in Scouts Online (SOL), de administratieve applicatie van Scouting Nederland. Door in te loggen op www.sol.scouting.nl kunt u inzage krijgen in de gegevens, en deze ook wijzigen. SOL voldoet aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Meer informatie over privacy vindt u op https://www.scouting.nl/privacy

  Verdere algemene voorwaarden vindt u hier